ﺁﺏ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻨﺪﺩ| ویکی پدیا فارسی

 

ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨد ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻢ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ،ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﻭﺩ،ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ،ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ،ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺭﺍ،ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻏﻨﯽ

ادامه مطلب  

دل به دل راه دارد  

هنوز هم نمی دانم چرا یادش قلبم را هم آرام می كند و هم می ترساند و به تپش می اندازد.
باورم نیست این همه زود باوری ام را...... یا شاید ساده دلی ام را...............
هنوز هم قلب من مطمئن است....
بیچاره قلب من، هنوز هم باور دارد دل به دل راه دارد را و هنوز هم در گذر زمان مانده است ...........
من باید عاشق باشم من باید زندگی كنم زیباترین زندگی برای خودم را ..........
من برای از دست رفته هایم گریه نمیكنم من همیشه عاشقانه زندگی می كنم . همیشه شاد......
اندوهگین بودن مداوم برای ا

ادامه مطلب  

بر باد می بندد  

هوس یک لحظه می آید تورا بر باد می بندد
و عالم یک صدا باهم به ریشت باز می خندد
به یک لذت خودت را می فروشی غا فل از دنیا
چرا دارد چنین در سر نوشتت تند می جنگد
نمیدانی درون جعبه هاچون میوه فاسد شد
اگر یک دانه ای باشدتمام جعبه می گندد
خودت را می کنی رسوا ولی هرگزنمی دانی
که رسواییست ماری هم چه یک زنگی که می زنگد
عجب پس گرگِ بی رحمیست این یک لحظه ی آنی
که عالم یک صدا باهم به ریشت تندمی خندد
سرگشته

ادامه مطلب  

بر باد می بندد  

هوس یک لحظه می آید تورا بر باد می بندد
و عالم یک صدا باهم به ریشت باز می خندد
به یک لذت خودت را می فروشی غافل از دنیا
چرا دارد چنین در سر نوشتت تند می جنگد
نمیدانی درون جعبه ها چون میوه فاسد شد
اگر یک دانه ای باشد تمامِ جعبه می گندد
خودت را می کنی رسوا ولی هرگز نمی دانی
که رسواییست ماری هم چه یک زنگی که می زنگد
عجب گرگِ بی رحمیست این یک لحظه ی آنی
که عالم یک صدا باهم به ریشت تندمی خندد
سرگشته

ادامه مطلب  

کاش...  

ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺷﺪ ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻤﯿﺮﺩ
و ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺧﺎﮐﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺘﮑﺎﻧﺪ
و ﮔﺮﺩﻫﺎﯾﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ زندگی
ﺩﻟﺶ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ.....

ادامه مطلب  

منطق !  

ﺧﺐ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢﯾﮑﯽ ﻣﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺕ ﺁﻣﺪ، ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻋﺸﻖ ﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ .... ﻧﯿﺎﻣﺪﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺮ ﺧﺎﮎ، ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ..ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔِﻞ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺧ

ادامه مطلب  

انسانی با مزه ی آب  

 
انسان بی شباهت به آب نیست
اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد.
باید جریان داشته باشد
باید پی برخورد با سنگ ها و سختی ها را به  تنش بمالد
باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد
تا باران شود و بر جهان ببارد
وگرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد
همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمی دهد
با دیگران که کنار نمی آید هیچ !
خودش را هم نمی تواند نجات دهد ... !
 
مرداب می شود و می گندد

ادامه مطلب  

جملات مشاهیر  

مردان مردد هرگز موفق نمی شوند. (ناپلئون)
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.(تولستوی)
در کنار سیب گندیده سیب سالم هم می گندد.(ضربالمثل روسی)
کسی که شاد و خندان است همیشه وسیله شادی و خنده را پیدا می کند.(شوپنهاور)

ادامه مطلب  

شبیه تخم مرغی که از درون می گندد..  

 ما داعش نمی خواهیم وقتی راننده تاکسی ساعت شش صبح هوای گوشت به سرش می زند!!! 
ما خود داعشیم وقتی تمام عقده هایمان را سر صفحه شخصی کسی که نمی شناسیم خالی می کنیم..
ما خود داعشیم فقط صبح کت وشلوار می پوشیم وعینک کایوچویی مان را بر چشمان مان می زنیم یک عطر تلخ هم به خودمان می زنیم . تجاوز می کنیم توی تاکسی، مترو ، روی صندلی دفتر کار . می کشیم توی خیابان ، جاده ، بیابان .
ما خود داعشیم فقط صبح روپوش سفید به تن می کنیم و بخیه کودک چهار ساله را می کشیم .
ما

ادامه مطلب  

ﻣﻨﻄﻘﯽ +Smile:)  

 
ﺧﺐ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﯾﮑﯽ ﻣﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺕ ﺁﻣﺪ، ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ .... ﻧﯿﺎﻣﺪ
ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺮ ﺧﺎﮎ، ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ..
ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔِﻞ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾ

ادامه مطلب  

 

عاشق زنی نشو که می داند .
که زیاد گوش می دهد،زنی که می نویسدﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ، ﻭﻫﻢ ﺁﮔﯿﻦ ،ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﻋﺎﺷﻖ ﺯﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﻪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ
ﯾﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺪﻝ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ،ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻌﺮ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﯾﺎ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ
ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ

ادامه مطلب  

مادر که رفت  

ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ،ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ، ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧﻪ ﭘﺪﺭ ، ﺟﺮﺍﺕ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺷﺖﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺗﺎﻕﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻫﺮ ﺁﯾﻨﻪﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺍﺵ ﮔﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪﺑﯿﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻠﮏ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﯾﻢﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺭﻓﺖﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ 

ادامه مطلب  

 

 
ﺧﺐ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢﯾﮑﯽ ﻣﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺕ ﺁﻣﺪ،ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻋﺸﻖ ﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ .... ﻧﯿﺎﻣﺪﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺮ ﺧﺎﮎ، ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ..ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔِﻞ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺧ

ادامه مطلب  

مــــن ریـــــحانـــه ام...  

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،،، ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺪﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪ
ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺏ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ...
ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺵ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻣﻮﻻﯾﻢ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ادامه مطلب  

یازده سپتامبر شده باز...  

ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ 11 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﺟﻬﺎﯼ ﺩﻭﻗﻠﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.ﯾﮑﯽ از آنها ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻮﺩ که اون روزﺑﺎطرﯼ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﺩﻩ ﺑﻮﺩﻭ ﺩﯾﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ!یک ﻧﻔﺮ دیگه ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻮض ﮐﺮﺩﻥﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ!اتومبیل ﯾﮑﯽ ﺍﺯ آنهاﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،و ﻧﻔﺮ بعدی ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟ

ادامه مطلب  

یک حرف ساده  

فردا صبح زود قرار است با حاج خانوم برویم امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب و بابت فیش آب نجومی خانه اعتراض کنیم. چون به اندازه آب بهاء مالیات و غیره نوشته اند.  من با قسمت دوم اش، یعنی اعتراض بابت آب بهای دوبل موافقم اما با قسمت اولش یعنی صبح زود رفتن مخالفم!  بگذریم، به هر حال حاج خانوم راس ساعت مرا کشان کشان هم که شده تا امور مشترکین مذکور خواهد برد. ماجراهای من و حاج خانوم، شنیدنیست. اگر روزی، روزگاری حوصله داشتم برای دوده خواهم نوشت. عجیب است ک

ادامه مطلب  

من از زندگی بیزارم  

دیگه نمیخوام :(((( دیگه این زندگی رو نمیخوام...
حالم بده..خیلی بد...
یعنی جذب اینقدرررر بی رحم . بی حساب کتاب .بی عدالته؟
من فهمیدم..فهمیدم این دنیا بر اساس جذب میگرده...
اما دیر و بد فهمیدم...الان پولدار بشم با جذب چه به دردم میخوره وقتی جسممم سالم نیست؟الان بهترین شغل خونه ماشینو داشته باشم...چه به دردم میخوره؟
اگه مشکل ژنتیکی نبود نیاز به اصلاح و درمان نبود...نمیرفتیم اصا پیش کو...و رعی...نیا :((((((((((((((((
وایییییییییبیییییییییبیی
حالا رفتیم.چرا اینجور

ادامه مطلب  

کاربرد ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد  

ضرب المثل آب که یه جا ماند می گندد

lovegreen.rozblog.com/.../ضرب-المثل-آب-که-یه-جا-مان...Translate this page
3 days ago - About 15,300 results(0.68 seconds). Did you mean: ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد ... ریشه ضرب المثل های ایرانی و کاربرد آن ها :: ASA.


ضرب المثل آب که یه جا ماند می گندد

harryp-blog.rozblog.com/post/769/ads
Translate this page
3 days ago - قدرتمندان. ... یک ضرب المثل می گوید :آب که در یک جا ماند می گندد. .... معنی و مفهوم ضرب المثلاب که یک جا ماند،می گندد | دستان هوشمند u2764به شما رای ...


داستان ضرب المث

ادامه مطلب  

کاربرد ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد  

ضرب المثل آب که یه جا ماند می گندد

lovegreen.rozblog.com/.../ضرب-المثل-آب-که-یه-جا-مان...Translate this page
3 days ago - About 15,300 results(0.68 seconds). Did you mean: ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد ... ریشه ضرب المثل های ایرانی و کاربرد آن ها :: ASA.


ضرب المثل آب که یه جا ماند می گندد

harryp-blog.rozblog.com/post/769/ads
Translate this page
3 days ago - قدرتمندان. ... یک ضرب المثل می گوید :آب که در یک جا ماند می گندد. .... معنی و مفهوم ضرب المثلاب که یک جا ماند،می گندد | دستان هوشمند u2764به شما رای ...


داستان ضرب المث

ادامه مطلب  

 

✴️ نکاتی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ
 
 
✅ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻭ ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻒ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪﺗﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺁﺯﺍﺭﺗﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﺪ.
 
✅ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺸﻮﯾﺪ ، ﺣﻔﻆ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺁﺭﺍ

ادامه مطلب  

یک نفر باید باشد...  

یک نفر باید باشد که
بدون ترسِ ِ هیچگونه قضاوتی برایش همه چیز را تعریف کنی
تمام حرف هایی که دارد آرام آرام درونت می گندد را به زبان بیاوری
از آن حرف هایی که
شب ها موقع خواب به بی رحمانه ترین شکل ممکن به سرت هجوم می آورند
و رسالتشان این است که خواب را از تو بگیرند
حرف هایی که وسط قهقهه هم اگر یادشان بیوفتی لال می شوی!
یک نفر که وقتی تو دهن باز کردی نگوید آره می دانم،
اصلا یک نفر باشد که هیچ چیز نداند
یک نفر باشد در این دنیا که نصیحت را بلد نباشد...
یک

ادامه مطلب  

اول مرغ یا پلو  

k_maﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﯼ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ، ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ ﺭﺍﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺖ ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ!ﻣﯽﮔﻔﺖ: ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽﺍﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﺯﺑﺎﻧﻢ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﭘﻠﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ، ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻍ ﻏﺬﺍ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪﯼ ﺑﺸﻘﺎﺑﺶ!ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﭘﻠﻮ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑﺮﺩ، ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ...ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ...ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ

ادامه مطلب  

یک با شرح بدون شرح  

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ….    . بیا تمامش کنیم….همه چیز را….که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور

ادامه مطلب  

 

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ " ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻗﯿﺮﯼ " ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ " ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻗﯿﺮﯼ " ﺍﺯ ﻃﻮﺍﯾﻒ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﯽ ﺯﯾﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ‏( ﻉ ‏) ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ . ﺷﻐﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ­ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺟﻨﻮﺏ، ﺩﺭ ﺩﺭﻩ " ﺧِﺮﺳﺎﻥ " ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻩ ­ﺍﯼ ﺟ

ادامه مطلب  

من یک بانوی مسلمانم...  

 
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،،، ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺪﺭﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﺪ
ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺏ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ ...
ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺵ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺗﺎ ﯾﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﻣﻮﻻﯾﻢ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ادامه مطلب  

ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ  

 
می توانیم خوب باشیم پس خوب باشیم به همین سادگی
زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. حدود ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺯﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﮑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻣﻲ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ

ادامه مطلب  

ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ  

 
می توانیم خوب باشیم پس خوب باشیم به همین سادگی
زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. حدود ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺯﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﮑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻣﻲ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ

ادامه مطلب  

پوشاک دختران و زنان اشکور-شوئیل سه هزار قبل  

مقایسه پوشاک دختران سه هزار سال قبل شوئیل اشکور - با دختران قاسم آبادی امروز
مطلب ذیل تلخیصی از مطالبی که در کتاب گیلان آمده است می باشد لطفاً به مطالعه تکمیلی به جلد اول کتاب گیلان مراجعه شود . ضمنا مطالب ذیل در کتاب گیلان بهمراه تصاویری که از حفاری های آقای چراغعلی در تپه های شوئیل - اشکور بدست آمده و با لباس دو دختر امروزی قاسم آباد مقایسه شده است را در کتاب گیلان مطالعه فرمایید. {پوشاک سه هزار سال قبل  دختران شوئیل اشکور و تصاویر دختران قا

ادامه مطلب  

*** تقسیم بندی دوران آفرینش ***  

ﺍﮐﺜﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻳﮑﺴﺎﻝ ﻳﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺁﻥ ﻣﺪﺕ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺭﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺜﻠﺎً ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺧﻠﻘﺖ ﺭﺍ ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋ

ادامه مطلب  

اشعار (پیامک، دیوارنوشته) - ویژه نیمه شعبان  

اشعار (پیامک، دیوارنوشته)
 


بهار و سال نو:
سحر دمید، بهار باز آمد.
درون سینه، دلِ من به شور و شوق تپید.
در پناه تو، آواز رازها جاریست و در کنار تو بوی بهار می­آید،
چه خوش دمی­است زمانی که یار باز آید.
 
 
تو بهاری! نه!
بهاران از توست
از تو می­گیرد وام، هر بهار این همه زیبایی را!
هوس باغ و بهارانم نیست، ای بهین باغ و بهارانم تو!
تو تماشا کن که بهاری دیگر، آرام آرام از دل تاریکی می­گذرد
در دلم آرزوی آمدنت می­شکفد!
تو به هنگام شکوفایی گل­ها در دشت، با

ادامه مطلب  

همراه با نهج البلاغه : متن سوم  

همراه با نهج البلاغه : متن سوم
 اما ما آغاز کردیم خطبه ای را از خطابه های امیرالمومنین (ع) مطلب خطبه ی ما {عَجز الانسان الا مَعرِفَتِ الله } یعنی انسان از شناخت ذات خدا که کار دشواری است عاجز و ناتوان است و حالا خطبه اینگونه آغاز می شود
متن عربی :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لاَ یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ َ لاَ یُحْصِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَ لاَ یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِی لاَ یُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لاَ یَنَالُهُ غَوْصُ

ادامه مطلب  

تقدیم به دانش آموزان متوسطه دوم امام جواد علیه السلام و شهید نواب صفوی  

 
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ـ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ 3 ـ
درس اوّل : ﻫﺪاﯾﺖِ اﻟﻬﯽ (  ارزﯾﺎﺑﯽ ، ص13)  ، ( اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ص17 )  
1ـ آﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهِ ﺗﻔﮑّﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ(ﺑُﻨﯿﺎدﯾﻦ) ﭘﺎﺳﺦِ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ دﻫﺪ ؟  
ﺧﯿﺮـ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را در ﺟﻬﺖِ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺧﻠﻘﺖِ اﻧﺴﺎن ، ﻫﺪفِ ﺧﻠﻘﺖ ، ﺟﺎﯾﮕﺎهِ او در ﻧﻈﺎمِ ﻫﺴﺘﯽ ،

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1